Kể từ ngày 1/1/2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 chính thức có hiệu lực. Trong đó, có 3 trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không cần phải xin giấy phép xây dựng.

Trường hợp 1: Nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương.051295b18128040ec0aac29419f55f41-1440x960

Trường hợp 2: Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn quy mô dưới 7 tầng thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp 3: Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không thuộc một trong các trường hợp kể trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (gọi tắt là Luật Xây dựng sửa đổi 2020) được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Hà Nội mới

Nguồn: http://kientrucvietnam.org.vn/

BÌNH LUẬN